Natália nővér: A 20. század legkiemelkedőbb magyar misztikusa

Kovacsics Mária Natália nővér (1901-92) Pozsonybesztercén született egy német anyanyelvű iparos család tagjaként. A hat elemit végzett lány apácának állt, belépett az orsolyiták rendjébe. Belső indításra 1936-ban Magyarországra jött, hogy elindítsa Szűz Máriának, a Világ Győzedelmes Királynőjének tiszteletét. A zsámbéki Keresztes Nővérektől kapta a tanácsot, hogy a Jó Pásztor Nővéreknél Magdolna nővérként kérjen fölvételt. A kecskeméti zárdába került. 1939-ben Gologi (Máriás) Lajos SJ lett a lelki vezetője. 1943-48 között a budai zárdában élt. 1950-ben a szétszóratás után egy ideig Pestszentlőrincen élt, majd Pestszentimrén a Kun utcai kórház lelkészével együtt laktak egy házban. 1989-től Natália nővér ismét Budapesten lakott és újra megpróbálta elindítani a Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai rendet. Dankó László kalocsai érsek Madarason adott letelepedési engedélyt. Utolsó éveit Hegyfaluban (Vas megye), majd Törökbálinton töltötte.          

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon          

                                         

 Natália nővér egész életét az engesztelésnek és a Világ Királynője tisztelet terjesztésének, s ennek érdekében egy klauzúrás női rend alapításának szentelte. Még zárdába lépésekor felajánlotta életét a papokért. Az Úr Jézus ezt el is fogadta: egész életében hihetetlen testi és lelki szenvedéseken ment keresztül. Ugyanakkor Jézus megosztotta vele a papokért érzett fájdalmát és a bennük lelt örömét is. Natália nővér, aki természetéből kifolyólag visszahúzódó volt, a szerzetesrendek feloszlatását követően teljes visszavonultságban élt, látomásait csak közvetlen környezetével osztotta meg. Élete folyamán soha nem volt kellőképpen megbecsülve, egyházi körökben is sokszor kellett megpróbáltatásokkal és megaláztatásokkal szembenéznie, amelyeket türelemmel és szeretettel viselt.

Magánkinyilatkoztatásait, amelyekben más látnokokhoz hasonlóan párbeszédet folytatott a Szűzanyával és Jézussal, Lelki Naplójában kellett lejegyeznie. A Naplóból egy összeállítás letölthető a következő linkről: http://www.vilagkiralynoje.hu/ma_files/natalia_nover.pdf, a napló teljes szövege pedig elérhető a következő oldalon: http://engesztelok.hu/profeciak-uezenetek/maria-nover-naploja


Látomásai között voltak magántermészetű misztikus élmények Natália nővér belső lelki életével és küldetésével kapcsolatosan, valamint Pio atyához hasonlóan kapott üzeneteket a világ eljövendő sorsáról is. Misztikájának legfőbb üzenete azonban a Szűzanyának, a Magyarok Nagyasszonyának, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének tiszteletében, és a világ bűneiért a Szűzanyához csatlakozó, vele együtt történő engesztelésben rejlik. A Natália nővér által kapott Magyarországra vonatkozó közlések többek között arról szóltak, hogy az egyháziaknak szét kell osztaniuk vagyonukat a rászorulók között, mert ha nem teszik, akkor istentelenek jönnek, és erővel elveszik azt, őket pedig marhavagonokban szállítják el. Natália nővér tehát előre látta a pusztítást, amit a kommunista rendszer később az egyházban végzett. Látomásaiban Jézus arra kérte Natália nővért, hogy indítsanak minél szélesebb körben engesztelő mozgalmat, illetve, hogy a bűnök engeszteléseképpen Szűz Mária, a Világ Királynője tiszteletére építsenek engesztelő kápolnát a Normafa közelében, a Szent Anna-kápolnánál. Ha ez bekövetkezik, akkor Natália nővér ígéretet kapott arra Jézustól, hogy Magyarország mentesül a II. világháború dúlásától és borzalmaitól, illetve az engesztelő mozgalom révén az egész világban béke fog következni.

Mindez pedig azért, mert Isten terve szerint Magyarország „Mária engesztelő országa”, és az ő Szeplőtelen Szíve eljövendő Győzelmének egyik legjelentősebb eszköze. (A Szentháromság tanácskozása a világ sorsa fölött)


Mennyei Atya: „Fiam, eszköz kell, hogy a világnak megkegyelmezhessünk! – és tekintetét máris Magyarországon pihentette… – de akkor az országnak szenvednie, sokat kell szenvednie.” (…) Egyházi fogadtatás


Jézus: „Anyám, ezentúl a Te kezedbe helyezem Magyarországnak és a világnak eljövendő sorsát. Te leszel, mintegy a második megváltója a vérbe és bűnbe merült világnak.”(A Szentháromság tanácskozása a világ sorsa fölött (4.o.))


Jézus: "Nagy jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." (…) „Miként a betlehemi istállóban elkezdődött a Megváltás, úgy a magyar földön elkezdődik az én nagy munkám: a bűn megszüntetése, eltörlése a föld színéről, a lelkek megszentelése, a sátán legyőzése és az én országomnak diadalmas uralma. Ez pedig annyiban fog sikerülni, amennyiben Szeplőtelen Anyámnak, mint a Világ Győzelmes Királynőjének megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést...”


Jézus: „Az egyháznak szét kell osztania vagyonát a szegények között. Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az Istentelenek fogják elvenni Tőletek, Titeket pedig marha vagonokban visznek el.”


Mária: „Az egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem.” 


Mária: „Nem, még nem maradhatok veletek, a helyem még nem kész, ezért visszatérek Fiamhoz a nektek megígért kegyelmekkel... De ismét eljövök, ha a helyem elkészül...”

Szent István Magyarországának boldog jövőjéről beszél Natália nővér naplója, nyilatkozik Eperjes Károly színművész


Natália nővér – aki, ha élne 100 évesen ünnepelné őt a magyar katolikus világ – az utolsó századok nagy magyar misztikusa. Az ő vigasztaló prognózisához csatlakozik szerényen az, amit a Thália és Thteológiában nyilvánosan meggyónok: Boldog örömmel mondjuk, hogy vezérhajósai lehetünk az előttünk álló világméretű megtisztulásnak.

A médián keresztül dől ránk a mocsok. Ugyanakkor a kimenetel is látszik, amiről oly gyönyörűen ír Mária-Natália Lelki Naplójában.

Ha megfigyeljük és végiggondoljuk az Egyház történelmét, akkor azt mondhatjuk róla, hogy egyre nehezebb sorsot kell elviselnie. Egyre inkább hasonlít az Istenember földi ténykedésének utolsó periódusához. Minél nehezebb volt az utolsó lépéseket megtenni – elesve, fölkelve, gyalázva, magára hagyva –, annál közelebb volt a dicsőség.

A modern pápák történetének kezdetét, az általam nagyon kedvelt XIII. Leó jelzi és jelenti. Apostoli lendülete kitartott XXIII. Jánosig. Aztán jött két csoda, akik még inkább fel akarták gyorsítani ezt a változást: VI. Pál és I. János Pál pápa. Őutána érkezett a „csodák csodája” II. János Pál pápa személyében. Ő valóban kikötötte két pillérhez az Egyház hánykódó hajóját: az Oltáriszentséghez és a Szűzanyához. (Don Bosco látomására utal. A szerk.)

            A világosság, a természetfeletti fény öt titkát nyilvánosságra hozó Rózsafüzér enciklika, valamint a 2003. Nagycsütörtök este, az Eucharisztia krisztusi alapításának ünnepén kiadott Oltáriszentségről szóló körlevél világos és egyértelmű jövőképet rajzol. A Szentatya legutolsó két enciklikájára odafigyelve kiderül, hogy előbb-utóbb bekövetkezik a katarzis, a montforti Grignon Szent Lajos által írásban dokumentálódó „Mária dicsőséges uralmának korszaka”. Hajrá ébredő magyarok!

2003. Pünkösd vasárnap

                                                           szeretettel,

Eperjes Károly